Антимовски хан - издание за животопис и култура.

Антимовски хан е издание за животопис и култура на Сдружението на писателите в Добрич. Понастоящем излиза като списание, наследник на едноимения вестник с 10-годишна история. Събира поезия, проза, есеистика, интервюта, краезнание, други форми на литература, както и отзиви от всички сфери на изкуството и културата на творци от Добрич, Добруджа, страната и чужбина. С него живее духът на Йордан Йовков. Може да откриете още нови преводи, първи стъпки на млади автори, препоръчани книги на местни автори, обяви за конкурси, събития и др.. Антимовски хан - статии :: ЗА БАБА МИНКА ДНЕС"

ЗА БАБА МИНКА ДНЕС

„Българка” – този Йовков разказ ни връща към бойните действия между румънските и българските войски в дните 4-7 септември 1916 г. за освобобождението на Добрич. Прототипът на главната героиня е от града и приятелят на писателя – Ловчо Стоянов, разказва за нея след края на разказа. А ние си позволихме да фотографираме мястото, където е била къщата на баба Минка и да подирим нови сведения за стопанката и нейния род.


Българка*

Йордан Йовков

Сражението ставаше близо до града. Разнесе се слух, че неприятелските войски са много и силно напират. Тогава и стари, и млади, и жени, и деца, всички се втурнаха да помагат, кой с каквото може. Изпразваха се здания за болници, нареждаха се легла, събираха се цели купища долни дрехи. Луксозни файтони сновяха непрекъснато по шосето и пренасяха ранени, кервани с каруци отнасяха сандъци с гранати и патрони. Вода носеха със саки, но те не успяваха да насмогват. Към пладне слънцето припече и стана горещо. Полето около позициите беше безводно и сухо, като пустиня. А с какво можеха да се сравнят няколко глътки вода, които ще разквасят засъхналите устни на тия, които изнемогваха от умора и жега! Упорито и тайнствено се мълвеше още, че от непрекъснатата стрелба топовете и картечниците тъй се нагорещили, че ако не се охладят... И ония, които се връщаха, още отдалеч викаха: „Вода! Вода носете по-скоро!”
Зазвънтяха бакъри по кладенци и чешми. И ето, многобройна тълпа, като голяма и странна процесия, се заточи от града към полето: едноконни саки, каруци с всевъзможни каци, жени с кобилици, деца със стомни в ръце. Всички тия хора бързаха, подканяха се един други и върху всяко лице стоеше тревога и най-нежна грижа.
Една от жените, които първи, с кобилица на рамо, излязоха от града, беше и Шина. Тя е четиресетгодишна, чевръста и силна жена. В малките градове хората отблизо се познават помежду си, но Шина имаше и друга известност. Беше бедна, но трудолюбието ? беше пословично, а в благонравието и строгата ? набожност никой не смееше да търси лицемерие. И строгият морал, и мъжествената енергия ? придаваха нещо странно, както беше странно и името ?. Когато станеше дума за нея, някой можеше да подигне рамене и неопределено да се усмихне, но нещо лошо едва ли намираше да каже.
Жените и децата, които вървяха с Шина, се отбиха към превързочните пунктове или чакаха да ги посрещнат войници. Но тя беше чула, че вода преди всичко трябва за картечниците. Где са те? Как ще ги намери? Тя не знаеше нищо за тия машини и не разбираше защо водата е необходима за тях. Из пътя отново чу някой да говори: „Сгорещили се много. Не ще могат да стрелят. Вода трябва.” И тя разбра, че трябва да върви напред и да бърза.
Битката ечеше пред нея с всичката си сила. Навсякъде по хоризонта се издигаха високи и черни стълбове от фугасните гранати, млечните кълба на шрапнелите замрежваха небето. Непрекъснато ечаха топовете, припряно и често пукаха пушки. Но сред тия гърмежи тя дочу и други едни – последователни, еднакви и кратки, като че сухо и остро тракаше някоя шевна машина. „Може би това са те!” – си помисли тя. Наблизо около нея нямаше никой. Вляво по шосето се виждаха войници, препускаха ракли и кола, но те бяха далеч.
Само един човек идеше насреща ? и отблизо тя позна Киро Каруцарина. Като дойде при нея, той се спря и, както се виждаше, никак не се учуди, че я вижда тука. Киро беше съсед на Шина и добре я познаваше.
— Как е сега, Киро? – попита го тя.
— Добре е. Ще ги спрат. Нищо няма да направят ония. Ама хубаво си направила! Вода искат. Аз...
Оттатък линията на хълма пак се зачу същото остро и бързо тракане, което отчетливо се отделяше сред всички други гърмежи. Като че се обаждаше някаква зловеща и фантастична птица. Киро се обърна и се вслуша.
— Чуваш ли ги? Те са.
— Кои?
— Картечниците! Чуй: ква – ква – ква! Косят, косят! Ама върви по-скоро, ей там до могилите са. Вода искат, сгорещили се много. Аз бях там.
И някак важно, като човек, който добре разбира от тия работи, прибави:
— Знаеш, туй картечницата е таквоз нещо – без вода не може. Таквоз тънко нещо, пък...
Киро беше готов да разказва още, но тя го остави. Сега вече знаеше къде трябва да отиде, Каруцарят беше бъбрица и голям грешник, обичаше да се хвали и да говори за работи, които нито беше видял, нито беше чул. Той не беше служил войник, надали знаеше какво нещо е картечница и ако беше друго време, тя нямаше и да го слуша. Но сега и Киро изглеждаше, както всички, добър, искрен и тържествено сериозен, Днес поне можеше да му се вярва.
— Там са, до могилите! – викаше той зад нея. – Направо, все направо!
Но Шина не го чуваше. Тя виждаше добре ниските могили – до тях нямаше повече от хиляда крачки. И тя забърза още повече, като се мъчеше да стъпя леко, за да не разлива водата. Високо над нея префуча нещо, като че бързо минаваше тежка птица, замлъкна и веднага се чу тъп и глух гърмеж. Тоя шум из въздуха и тия тъпи гърмежи зачестиха. Вече съвсем близо и непрекъснато, като гръмотевици, ечаха топовете. Задавено и глухо, някъде се разнесе ура. Но всичко това тя слушаше като насъне и бързаше. Посред страшния и многогласен шум на битката, тя се мъчеше да долови само тракането на картечниците. Няколко пъти тя ги чу, но сега вече не тъй продължително, както по-рано, а кратко и между все по-големи паузи. Обзе я страх, че няма да свари навреме. И дали ще стигне водата? Може би те са много. Струваше ? се, че това са някакви живи същества, трудолюбиви и добри, но капнали от умора и от жажда, губят и последните си сили. „Картечницата е таквоз нещо – без вода не може” – спомни си тя думите на Кира.
Неочаквано, като слизаше в един малък дол, тя се озова пред много войници и коне, натрупани на купчина, като че бяха потърсили убежище от буря. Конете бяха натоварени с малки зелени сандъчета, други сандъци имаше на земята и войниците бързо изваждаха от тях някакви дълги ленти, прилични на патрондаши. Войниците работеха трескаво и унесено, но като видяха жената, спряха и се изправиха.
— Вода! – извикаха едновременно няколко гласа.
— Но Шина искаше да се увери, че е стигнала дето трябва.
— Момчета! Тука ли са туй... картечниците?
— Па ние сме! – отговориха едновременно всички. И в тия погледи, устремени в нея, имаше и радост, и учудване.
Шина сне кобилицата. Откъм могилите тичешком се спусна един войник. Лицето му беше загоряло, очите трескаво горяха, по бузите му се чернееха лъкатушни вадички от засъхнала пот. Той беше рус, тънък и хубав момък.
— Кой донесе водата? – попита той. – Ти ли, бульо? Браво! Още малко – и нямаше да можем да стреляме. Много се сгорещиха...
Той грабна един бакър и бързо се затече нагоре към могилите. Войниците се натрупаха около другия бакър, пресягаха един през други с канчетата, гребяха и жадно пиеха. Шина гледаше отстрани. Сълзи овлажниха очите и.
— Полека, момчета, полека! – викаше тя. – Аз още ще ви донеса...
Русият момък се завърна с бакъра. Той бързаше и дишаше тежко.
— Поручикът каза – още вода трябва, още...
Без да каже дума, Шина грабна кобилицата и заслиза бързо към града. Няколко минути по-късно тя чу, че картечницата заграка. И някак по-бодро сега, продължително, спокойно. Тя се усмихна. Обаждаше се същата оная фантастична птица. Но тя беше утолила жаждата си и отново добросъвестно беше поела работата си.
До вечерта Шина донесе още много кобилици вода. И войниците, които вървяха по шосето, ранените, които отиваха назад към превързочните пунктове, ординарците, които препускаха на конете си, всички гледаха и се чудеха на тая жена, висока, облечена цяла с черно, която сама, с кобилица на рамо, прекосваше полето направо към позициите. Слънцето блещеше в белите бакъри и наблизо, напред и встрани от нея, появяваха се белите кълба на шрапнелите. Наоколо бучеше страшната буря на боя.
Но последния път, когато отиде към позицията. Шина не намери никого в дола. Войниците и конете ги нямаше. Гърмежите се чуваха някъде по-далеч. Тя отиде към могилите. И там нямаше никой, окопите бяха празни, навсякъде бяха разхвърляни гилзи. Тя сне кобилицата, изкачи се и се изправи на могилата. Слънцето залязваше. Далеч на изток, по гребена на пространния хълм, който затваряше хоризонта, виждаха се големи и черни маси от хора. Те бързаха и преваляха към отвъдната страна. На друго място една безбройна тълпа, като черен мравуняк, бягаше, разпръсната из желтите стърнища. Ниско над нея, като едър град, валяха белите кълба от дим. Чуваха се топовни гърмежи.
И като че посочваше някому това, което виждаше, тя простря ръка. Под черната забрадка лицето ? беше бледно, очите ? горяха. И строгият профил, и тая вещателна поза напомняха вдъхновения образ на някоя сибила.
— Господи! – извика тя. – Господи, чу ни ти! Бягат, ей ги бягат!
Тя се засмя нервно, неестествено и сухо. И едвам почувствува страшната умора, която смазваше тялото ?. Нозете ? се подкосиха и тя приседна на земята.


* Публикуван за първи път във вестник „Военни известия” ХХV, бр.229 от 19.Х.1916 г., стр. 2-3, с малки промени в „Разкази”, том І, 1928 г., стр. 135-142.
За прототип на Шина, приятелят на писателя – Ловчо Стоянов, разказва следното: Същинското име на Шина е Минка. В Добрич й казвали баба Минка или баба Дяковица. По мъжовато си име се казвала Минка Дяко Георгиева Сарийска. Починала е на 29 юли 1930 г. на 70-годишна възраст. Имала осем живи деца: четири момчета и четири момичета, от които днес са живи две дъщери и един син.
От един Минкин братовчед научих, че тя отишла с ловджийска пушка и с кобилица в окопите. Мъжът й бил ловджия и вероятно тя е взела неговата пушка и патрондаша. Това ми потвърди и Стоян Ингилизов, който с файтон носил вода към бойната линия и по пътя към болницата бил настигнат от Минка, която, въоръжена с пушка на кръста, носила на рамо кобилица с вода.
Една нейна племенница ми каза, че баба Минка била пряма – режела направо. По чешмите тя туряла ред – кой първи да напълни вода и никой не можел да й се противи. На опърничевите тя сочела кобилицата. Кафеджията пред общинското управление – Михаил Недев – ми разправи, че тя често идвала за вода на чешмата до управлението и когато минавали румънски стражари или чиновници, тя ги чумосвала гласно. Когато те попитвали какво казвала тази жена, жените я завардвали като обяснявали на румънците: „Опустосва чешмата, че не тече бърже…”
За по-точни сведения, отидох в нейната къща зад черквата „Св. Троица”, на ул. „Цар Симеон”, № 38. Там живее нейната дъщеря Петрана, която ми разправи, че майка й често се е качвала на камбанарията – черквата е много близо до дома й – и оттам наблюдавала и викала на комшиите какво става на бойното поле. Когато се почнали боевете на изток от Добрич, тя първия ден ходила на фронта и когато минавала край дворовете и когато виждала жените да стоят и да плетат чорапи, гълчала ги и ги канела да отидат да окуражат войниците. Минка разправяла на дъщеря си, че когато била на фронта и срещала войници да отстъпват, тя ги окуражавала да се върнат, че и тя ще бъде с тях. На другия ден занесла много кобилици с вода до окопите. Това се потвърдява от много други лица, които я стигали или срещали по пътя си..
На нейно име сега има уличка зад хан „Дормушлийски”. Казва се улица „Баба Минка” /Димо Минев, ц. к., стр. 250-251/.Кремена Желязкова

ЗА БАБА МИНКА ДНЕС

Живяла е по ул. „Цар Симеон” в гр. Добрич при една от дъщерите си на име Петрана. Според един от нейните родственици, Петър Добрев Сарийски, роден през 1944 година, който е внук на един от братята на Дяко Георгиев Сарийски, съпруг на баба Минка, Петрана е носела фамилията на втория си съпруг – Джендова. Тя е имала поне двама сина – от първия си брак – Петър, и от втория си брак – Стоян Джендов. И двамата са починали. Стоян има син, който се казва Джендо или Дженко.
Баба Минка е носела фамилното име на своя съпруг – Минка Дяко Георгиева Сарийска. Петър Добрев Сарийски споделя, че техният род бил изключително многоброен и преплитащ се с други фамилии. Свързани по някакъв начин са с фамилиите на известни личности в гр. Добрич като тази на дългогодишния диригент на духовия оркестър Иван Стоянов /Дявола/, на Ясен Пенчев, бивш депутат и ръководител на БСП в Добрич /и двамата покойници/, с фамилията Пастърмаджиеви. Баща му е разправял, че само в Добрич е имал 18 лели! От този род е и Петър Иванов Сарийски /Пепчето/, разстрелян през 1944 г. в румънски затвор в Плоещ като социалдемократ. На мястото, където му е била родната къща /на ул. „П. Хитов” № 2/, има паметна плоча.
Петър Добрев Сарийски си спомня, че леля му Петрана била много „бойна” жена, не си поплювала много, когато е отстоявала своята истина и че тогава по-възрастните казвали, че по характер приличала на майка си Минка. Нейната къща е била на мястото, където сега е домът на споменатия вече Ясен Пенчев по ул. „Цар Симеон”.
Баба Минка е погребана в старите градски гробища, но след преместването им на сегашното място, костите на тази смела добруджанка не са изместени и сега тя няма гроб.
Улицата, която носи името на Баба Минка, е първата пресечка вдясно на ул. „Страцин”, от ул. „Г. Кирков” по посока към Община гр. Добрич. Тя е може би най-малката уличка в града, никъде няма табела, че тази улица се нарича „Баба Минка”.

С подкрепата на:

  • Община Добрич
  • Община Добричка
  • Община Каварна
  • Община Шабла
  • Община Балчик
  • Община Тошево